Stanovy občianskeho združenia

Slovenská ekonomická spoločnosť

Čl. I.

Názov združenia.

Občianske združenie má názov: Slovenská ekonomická spoločnosť.

 (anglický preklad: Slovak Economic Association)

Čl. II.

Sídlo združenia.

Sídlom združenia je Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Čl. III.

Cieľ činnosti združenia.

1. Slovenská ekonomická spoločnosť je dobrovoľné vedecké a profesijné združenie ekonómov. Združenie je nestraníckym a nepolitickým subjektom.

2. Cieľom a predmetom činnosti združenia je

a) napomáhanie rozvoju ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu s osobitným dôrazom na výchovu vedeckého dorastu,

b) propagácia využitia ekonomickej vedy a rozhodovania založeného na poznatkoch v hospodárskej praxi,

c) organizovanie konferencií, prednášok a diskusií s účasťou a možnosťou prezentácie výsledkov vedeckého výskumu nielen členov združenia, ale i iných slovenských a zahraničných odborníkov pôsobiacich v oblasti ekonómie,

d) príprava ekonomických a príbuzných publikácií,

e) organizovanie súťaží ekonómov a udeľovanie ocenení.

 Čl. IV.

Vznik a zánik členstva v združení.

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a jeho predpokladom je slobodná vôľa fyzickej alebo právnickej osoby stať sa členom združenia.

2. Členovia sú riadni členovia, alebo fellows, alebo čestní členovia.

3. Riadnym členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá vyplní združeniu členskú prihlášku a zaplatí ročný členský príspevok. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Členské pre právnické osoby sa určuje dohodou s predstavenstvom spoločnosti, pričom sa zohľadňuje veľkosť inštitúcie a charakter jej pôsobenia.

4. Fellow-om sa môže stať riadny člen, ktorý má kvalitné vedecké publikácie v ekonomickej oblasti, alebo sa výrazne zaslúžil o rozvoj ekonomickej vedy na Slovensku. O menovaní člena za fellow-a rozhodujú už existujúci fellows na návrh aspoň jedného z fellow-ov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých fellow-ov. Hlasovanie je tajné a spravidla sa uskutočňuje elektronicky (prostredníctvom mailu alebo na internetovej stránke spoločnosti). O odobratí statusu fellow-a v prípade závažného porušenia etického kódexu združenia rozhodujú ostatní fellows nadpolovičnou väčšinou.

5. Čestnými členmi združenia môžu byť menované iba fyzické osoby s mimoriadne vysokou vedeckou reputáciou alebo osoby, ktoré mimoriadnym spôsobom prispeli k napĺňaniu cieľov združenia. O menovaní za čestného člena rozhodujú fellows na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou všetkých fellows. O odobratí čestného členstva v prípade závažného porušenia etického kódexu združenia rozhodujú fellows na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou všetkých fellows.

6. Členstvo v združení zaniká:

a)     smrťou riadneho člena alebo čestného člena,

b)     vystúpením na základe prejavenej vôle vystupujúceho člena,

c)     vylúčením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,

d)     nezaplatením členského príspevku za prebiehajúci rok do konca prebiehajúceho kalendárneho roka,

e)    vylúčením na základe rozhodnutia predstavenstva alebo valného zhromaždenia o závažnom porušení etického kódexu združenia.

Čl. V.

Práva a povinnosti členov združenia

1. Každý člen má právo najmä:

a)     byť informovaný o činnosti združenia,

b)   zúčastňovať sa na podujatiach, iných aktivitách združenia, rokovaniach valného zhromaždenia a aktivitách združenia, predkladať návrhy na doplnenie jeho programu, iné návrhy a hlasovať ak nie je v stanovách určené inak,

c)     byť prítomný na prejednávaní záležitostí týkajúcich sa jeho osoby v orgánoch združenia,

d)     podávať návrhy a pripomienky a sťažnosti týkajúce sa činnosti združenia,

e)      byť zvolený do orgánov združenia ak nie je v stanovách určené inak,

f)   spoluužívať majetok združenia alebo majetok užívaný združením za podmienok a v rozsahu určenom predstavenstvom združenia,

g)     ukončiť svoje členstvo v združení bez udania dôvodu.

2. Každý z členov je povinný najmä:

a)      dodržiavať stanovy združenia a vystupovať tak, aby nepoškodil jeho meno

b)      správať sa ohľaduplne k ostatným členom združenia,

c)      rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia,

d)     všestranne usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia,

e)      chrániť a nepoškodzovať majetok združenia alebo majetok združením užívaný,

f)       uhrádzať členský príspevok,

g)      dodržiavať etický kódex združenia.

Čl. VI.

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú:

1. Valné zhromaždenie.

2. Predstavenstvo.

3. Revízna komisia.

Čl. VII.

Valné zhromaždenie.

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia rozhodujúcim o všetkých veciach ak o nich podľa stanov nerozhoduje iný orgán. Do jeho kompetencie patrí najmä:

a)      voľba predsedu a členov predstavenstva,

b)      voľba členov revíznej komisie,

c)      schvaľovanie správ o činnosti združenia,

d)     schvaľovanie správ revíznej komisie,

e)      rozhodovanie o hlavných smeroch činnosti a aktivitách združenia,

f)       schvaľovanie rozpočtu,

g)      rozhodovanie o členskom príspevku a jeho splatnosti,

h)      schvaľovanie programu valného zhromaždenia.

i)        schvaľovanie a zmena stanov,

j)     rozhodovanie o vylúčení člena združenia za vážne porušenie stanov alebo poškodzovanie dobrého mena alebo záujmov združenia,

k)      rozhodovanie o zrušení, zániku združenia, a vymenovaní likvidátora,

m)    odvolanie predsedu a členov predstavenstva pred uplynutím funkčného obdobia,

n)      odvolanie členov revíznej komisie pred uplynutím funkčného obdobia,

o)      odsúhlasenie a zmeny etického kódexu združenia.

2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 11 členov s právom hlasovať, a ak bola pozvánka na valné zhromaždenie poslaná všetkým členom s právom hlasovať najmenej 14 dní vopred. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté ak s ním vysloví súhlas viac ako 50 % prítomných členov, oprávnených hlasovať. Na prijatie rozhodnutia vo veciach určených v bode 1. písm. j) až m) je potrebná minimálne 3/5 väčšina hlasov prítomných členov s právom hlasovať. Valné zhromaždenie môže hlasovať iba o bodoch, ktoré boli členom oznámené v pozvánke na zhromaždenie. Ak sa na valnom zhromaždení rozhoduje podľa bodu 1. písm. e), i), k), alebo m) a hlasovania sa zúčastní menej ako štvrtina členov s právom hlasovať, môže aspoň štvrtina členov do 14 dní po obdržaní zápisnice z valného zhromaždenia požiadať predsedu alebo dvoch podpredsedov SES o opakované písomné hlasovanie o týchto bodoch. V takom prípade sa opakované elektronické alebo písomné hlasovanie musí uskutočniť do 21 dní od podania žiadosti, inak je rozhodnutie neplatné.

3. Hlasovanie podľa bodu 1. písm. a), b), m) a n) je vždy tajné. Zoznam kandidátov na členov predstavenstva a/alebo revíznej komisie musí byť členom oznámený najmenej 7 dní pred konaním valného zhromaždenia.

4. Prvé rokovanie valného zhromaždenia zvolá prípravný výbor do 6 mesiacov od vzniku združenia ak sa zakladajúci členovia nedohodnú inak. Jeho programom je najmä zvolenie členov predstavenstva a revíznej komisie.

5. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej jedenkrát za rok. Jeho programom je informácia predstavenstva o hospodárení a činnosti a výsledkoch združenia v predchádzajúcom kalendárnom roku. Predstavenstvo je oprávnené zaradiť na prerokovanie valného zhromaždenia i ďalšie body programu.

6. Mimoriadne rokovanie valného zhromaždenia je oprávnené zvolať predstavenstvo:

a)   kedykoľvek, najmä v prípade, že riešenie niektorých otázok neznesie odklad a rozhodnutie nie je v kompetencii predstavenstva,

b)      do 30 dní od prijatia návrhu na jeho zvolanie, s ktorým prejaví súhlas najmenej 30 % členov združenia.

7. Konanie valného zhromaždenia dá predstavenstvo na vedomosť členom akýmkoľvek vhodným spôsobom doručením pozvánky obsahujúcej dátum, čas, miesto jej konania a navrhovaný program najneskôr 2 týždne pred jeho konaním.

8. Právo hlasovať na členskej základni majú všetci členovia združenia, každý z nich má jeden hlas.

9. Člen nemá právo hlasovať ak sa rozhoduje o jeho vylúčení zo združenia alebo je v omeškaní s uhradením členského príspevku.

10. Je možné, aby vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhodovali členovia s právom hlasovať na valnom zhromaždení elektronicky (prostredníctvom mailu alebo na internetovej stránke spoločnosti) alebo písomne, s tým, že ak člen nevyjadrí svoj názor k predmetnému rozhodnutiu v dohodnutej dobe nie kratšej ako 15 dní, má sa za to, že je neprítomný. Počty hlasov prítomných hlasujúcich členov ako i počty hlasov potrebných pre prijatie rozhodnutia sú pri rozhodovaní týmto spôsobom rovnaké ako v bode 2 tohto článku.

11. Valné zhromaždenie môže zriaďovať trvalé alebo dočasné pracovné skupiny a udeliť im mandát na vykonávanie konkrétnych činností. Predsedom pracovnej skupiny je spravidla fellow.

Čl. VIII.

Predstavenstvo.

1. Predstavenstvo je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý:

a)      riadi a organizuje chod a aktivity združenia a spravuje jeho majetok,

b)      koná v mene združenia voči tretím osobám,

c)      pripravuje podklady na valné zhromaždenia,

d)     zvoláva valné zhromaždenia,

e)      rozhoduje o bežných otázkach spojených s chodom združenia,

f)       hospodári s finančnými prostriedkami združenia v súlade s cieľmi združenia,

g)      zabezpečuje vedenie účtovníctva združenia,

h)      realizuje zamestnávateľské práva a povinnosti k zamestnancom združenia,

i)        rozhoduje o všetkých otázkach fungovania združenia, ktoré nie sú v kompetencii valného zhromaždenia,

j)        zabezpečuje informovanosť členov o aktivitách združenia,

k)      rozhoduje o udeľovaní cien,

l)        vedie zoznam členov združenia,

m)    volí z členov predstavenstva podpredsedov, tajomníka a pokladníka združenia.

2. Predstavenstvo má vrátane predsedu najmenej 3 členov a najviac 9 členov volených z fellows združenia na obdobie 2 rokov valným zhromaždením počnúc dňom zvolenia. S výnimkou tajomníka a pokladníka členom predstavenstva môže byť iba fellow združenia. Predseda je členom predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Ak týmto úkonom klesne počet členov predstavenstva pod 3, ostávajúci členovia predstavenstva zvolajú do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastane, valné zhromaždenie za účelom zvolenia nového člena tohto orgánu.

3. Predstavenstvo sa stretáva minimálne 2 krát ročne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ustanovenia článku VII bod 10. sa použijú primerane.

4. Na platnosť právneho úkonu je potrebný prejavený súhlas predsedu alebo aspoň dvoch podpredsedov .

5. Predseda pripravuje návrh aktivít združenia, organizuje činnosť predstavenstva a koná v mene predstavenstva voči členom združenia i jeho orgánom a v mene združenia navonok voči tretím osobám.

6. Predstavenstvo môže zriaďovať dočasné pracovné skupiny a udeliť im mandát na vykonávanie konkrétnych činností. Na zriadenie trvalej pracovnej skupiny sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Ustanovenia čl. VII bod 11. sa použijú primerane.

7. Predstavenstvo je oprávnené schváliť výdavky, nad rámec rozpočtu schváleného valným zhromaždením, najviac vo výške poslednej známej ročnej priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve. Na vyššie výdavky je potrebný elektronický alebo písomný súhlas valného zhromaždenia. Predseda, alebo aspoň dvaja podpredsedovia, je oprávnený schváliť výdavky, nad rámec rozpočtu, najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej ročnej mzdy v slovenskom hospodárstve. Na vyššie výdavky je potrebný súhlas predstavenstva.

Čl. IX.

Revízna komisia.

1. Revízna komisia je orgán, ktorý:

a)   kontroluje hospodárnosť a súlad vynakladaných prostriedkov s rozpočtom združenia ak je prijatý a s plánovanými aktivitami združenia,

b)      kontroluje súlad činnosti predstavenstva s cieľmi združenia a rozhodnutiami valného zhromaždenia,

c)  má právo na informácie o jednotlivých krokoch a rozhodnutiach predstavenstva i vynakladaných prostriedkoch združenia a spôsobe ich využitia,

d)   spracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti a súlade (prípadne nesúlade) vynaložených prostriedkov so stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

2. Revízna komisia má najmenej 3 členov zvolených na obdobie 2 rokov odo dňa voľby valným zhromaždením.

3. Revízna komisia sa stretáva minimálne 1- krát ročne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ustanovenia článku VII bod 10. sa použijú primerane.

Čl. X.

Prípravný výbor.

1. Prípravný výbor mal troch členov a bol oprávnený konať v mene združenia až do zvolenia predstavenstva.

2. Na platnosť právneho úkonu výboru bol potrebný podpis jeho dvoch členov ak prípravný výbor nesplnomocnil jedného zo svojich členov na právne úkony v mene združenia.

Čl. XI.

Hospodárenie.

1. Príjmy združenia sú:

a)      členské príspevky a iné príspevky členov,

b)      sponzorské dary,

c)      pôžičky,

d)     dotácie,

e)      granty,

f)       výnosy z majetku a činnosti združenia.

2. Získané prostriedky a jeho iné príjmy združenia slúžia najmä na realizáciu cieľov jeho činnosti.

3. O použití finančných zdrojov v súlade aktivitami odsúhlasenými valným zhromaždením rozhoduje predstavenstvo, ktoré v nasledujúcom roku informuje členov združenia o jeho hospodárení, stavu majetku a záväzkov k 31.decembru predchádzajúceho roka.

Čl. XII.

Vznik združenia.

Vznik združenia sa riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

Čl. XIII.

Zánik združenia.

1. Združenie zaniká:

a)      dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b)      právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Združenie zanikne ku dňu výmazu z registrácie vedenej Ministerstvom vnútra SR.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia.

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Stanovy sa môžu meniť a dopĺňať spôsobom v nich uvedeným.

3. Stanovy sú vyhotovené v 3 rovnopisoch, z ktorých jeden bude predložený na účely registrácie na Ministerstvo vnútra SR.

 

 


Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2022